CvZ en het Buitenland

College voor zorgverzekeringen  Diemen, juni 2009 – oktober 2010

Het Herstelplan Buitenland Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 een aantal nieuwe en soms lastige taken uit te voeren. Door gebrek aan voorbereidingstijd en ervaring is een aantal daarvan in de praktijk minder goed verlopen.

Pure Projects werd ingehuurd om de problematiek te herstellen die was ontstaan rond verzekerden in het buitenland. De situatie rond deze klantengroep was in de jaren daarvoor geëscaleerd tot een crisis, met klachten bij de Nationale Ombudsman en in de Tweede Kamer. Na eerdere helaas mislukte pogingen tot herstel was de organisatorische en financiële situatie nog meer verwarrend geworden.

In opdracht van en gesteund door de Raad van Bestuur zijn door Pure Projects de herstelactiviteiten beschreven en gebundeld in een programma. Dit programma 'Herstelplan Buitenland' was eindverantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen, met name de juiste financiële afrekening van de zorgpremies. Hierbij waren bepalend de premiehoogte, fiscale en persoonlijke situatie en de eerdere geldstromen, vorderingen en facturen die meespeelden. Voor delen van de regeling waren meerdere partijen verantwoordelijk en werden nieuwe afspraken gemaakt met belangrijke ketenpartners als SVB en Belastingdienst.

Als resultaat is met nieuwe processen en informatiesystemen de terugbetaling van teveel betaalde verzekeringspremie mogelijk geworden en uitgevoerd. Dit betrof meer dan 100.000 klanten met een som van eur 40 mln. Ook openstaande vorderingen zijn weggewerkt, door deze te verrekenen met de terugbetalingen.

De invoering van geïntegreerde producten, processen en een werkende informatievoorziening voor deze complexe regeling is een stap op weg naar een betere financiële, juridische en procestechnische uitvoering van deze belangrijke taak voor CVZ.

Een vervolgopdracht betrof het project Wegwerken Achterstanden Verbindingsorgaan Buitenland, kortweg PWA-VBO

PWA-VBO Geconfronteerd met een back-log van meer dan 600.000 onverwerkte verzekeringsclaims uit meer dan 40 landen begon het nieuwe hoofd ‘Verzekering Zakelijk’ bij CvZ al direct met een lastig vraagstuk. De vorderingen uit het buitenland vormen de 'achterkant' van het proces van verzekerden die in het buitenland zorg hebben genoten. Dit betreft niet alleen grote aantallen claims, met een waarde van ca. eur 300 mln op jaarbasis,  maar tevens veel variatie door de verschillende interpretaties van gegevens, formulieren en dragers die door de verschillende landen werden gevolgd.

Pure Projects werd ingehuurd om het afdelingshoofd te ondersteunen, door het opzetten en uitvoeren van een project om de achterstand weg te werken. Hiervoor werden om te beginnen productdefinities en een nieuwe workflow ontwikkeld. Deze vormden de input voor een referentiemodel, waarmee de noodzakelijke inspanning kon worden berekend. Op basis hiervan kon een aanbesteding worden gedefinieerd.

Na de succesvolle aanbesteding aan een specialistisch bureau in informatieverwerking is binnen het project een start gemaakt met de uitvoering en allerlei aanpalende activiteiten, zoals de kwaliteitscontroles en logistiek. Nadat de correcte werking is vastgesteld werd het project overgedragen aan de lijnorganisatie. Inmiddels zijn de achterstanden teruggebracht tot een nominale werkvoorraad.