Achmea - van goed idee tot projectresultaat

Achmea Pensioenverzekeringen

Achmea Pensioenverzekeringen is een groeiende organisatie met ambitie in een veranderende en zich consoliderende markt. Zoals voor veel commerciële organisaties geldt, is het voor Achmea belangrijk over de competentie te beschikken om projecten en programma's succesvol uit te voeren.

Een goed gedefinieerd project kan een creatieve impuls snel en correct vertalen naar concrete resultaten. Het vormt de brug tussen strategische doelen en ambities enerzijds en realistische, efficiënte organisatiestructuren, processen en informatiesystemen aan de andere kant.

Omgekeerd kan een beperking in het vermogen tot behalen van projectsucces een ondoordringbare barrière vormen bij het bereiken van ambities. Los van de onmiddellijke effecten levert dit op de langere termijn ook nadelen op voor bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van het bedrijf als werkgever.

Behoefte en oplossingsrichting

Divisie Pensioenverzekeren – DIM had de behoefte om een grote stap te maken in de vaardigheid om succesvol projecten te selecteren, te definiëren en uit te voeren.

Pure Projects heeft in samenwerking met Conspect Interim Management een strategisch voorstel uitgebracht. Hiermee werd voor het management van de projectmanagementafdeling een pad geschetst hoe te komen tot verbeterde competenties.

Het toegepaste model is PRISM. Een snelle, eenvoudige techniek om vanuit stakeholderanalyse en de behoeften te komen tot procesthema's en

capabilities,

 de voorzieningen die nodig zijn om het eindresultaat te verkrijgen.

In het beschreven model is onder meer ingegaan op succesvol portfoliomanagement en op Green Projectmanagement, een stroming die duurzame oplossingen integraal meeneemt in de projectaanpak.

Een goed boek met een toepasselijke titel over dit onderwerp is Green Projectmanagement, van Maltzman en Shirley.

Verdere inhoud van het model voor Achmea is vertrouwelijk, maar als u meer wilt weten van de toepassing van het PRISM-model voor uw organisatie, dan is

hier een link

naar een toegankelijk artikel over het onderwerp.

Op dit moment is Achmea Pensioenverzekeringen de verschillende mogelijkheden voor het vervolg en varianten voor de invoering aan het onderzoeken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------