Rijkswaterstaat - voor droge voeten en meer

Naar Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat - misschien wel de bekendste Rijksdienst, heeft een essentiële rol bij het zorg dragen dat grote delen van Nederland droog blijven en niet aan de zee hoeven worden teruggegeven. Maar daarnaast houdt Rijkswaterstaat zich zoals bekend ook bezig met het verkeer op de weg en het water, het bouwen van bruggen, tunnels en viaducten en - niet in de laatste plaats - het informeren van de burgers over al deze zaken.

Pure Projects is gevraagd ondersteuning te leveren bij een aantal actuele vraagstukken, in eerste instantie bij de Dienst Infrastructuur. Hier werd in opdracht van de directeur Bedrijfsvoering een analyse en advies uitgebracht over de vraag hoe informatiemanagement een bijdrage kan leveren aan de beheersing van de grote bouwprojecten. Na acceptatie van het advies door het directieteam werd in samenwerking met het interne team de uitvoering ter hand genomen. Dit gebeurde in twee fasen, over een periode van circa één jaar.

Parallel aan dit traject werd ondersteuning verleend bij een vraagstuk bij het wegverkeer. Hier was een drie jaar oud project dat een informatiesysteem voor incidentregistratie op de rijkswegen had moeten opleveren daar helaas niet in geslaagd. Gezien het belang van het projectresultaat voor de organisatie in relatie tot Europese regels rond incidentmanagement en het interne Lean-programma (bij Rijkswaterstaat KR8 genoemd), moest daar urgent wat aan veranderen.

In opdracht van de directeur ICT van RWS werd de besturing van het project overgenomen. Het oorspronkelijke idee voor het project moest opnieuw worden geëvalueerd, maar daarvoor was het nodig om de omgeving met de belanghebbenden in kaart te brengen. Het bleek dat er vijf belangrijke stakeholders een rol speelden, maar die niet allen vertegenwoordigd waren. Een nieuwe stuurgroepsamenstelling werd voorgesteld aan de directie. Daarnaast werd met een aantal toekomstige gebruikers de oplossing verkend. Hieruit bleek dat de oorspronkelijk verkozen informatietechnologie niet zou aansluiten bij de behoefte. De bijdrage van Pure Projects leidde tot een actieplan met alternatieve oplossingsrichtingen, waarvan één op basis van standaardsoftware. Inmiddels wordt in een vervolgtraject dit alternatief geïmplementeerd bij de wegenverkeerscentrales van Rijkswaterstaat.

Een ander onderdeel van Rijkswaterstaat houdt zich bezig met het scheepvaartverkeer en het management daarvan. De binnenvaart is in Nederland na het wegvervoer het belangrijkste transportmiddel. In 2002 werd 43% van alle Nederlandse tonkilometers door de binnenvaart vervoerd. Het wegvervoer nam 47% tonkilometers voor haar rekening en het spoorwegvervoer de rest. (Deels uit: Wikipedia.nl)

Door toenemende belasting van de rivieren en kanalen door de binnenvaart wordt het echter steeds belangrijker om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare capaciteit. Voor een deel is dit een logistiek vraagstuk. Binnenvaart van en naar Rotterdam bijvoorbeeld heeft op bepaalde routes te maken met veel sluizen en bruggen. Hoe slimmer de openingstijden, bezettingsgraad en doorstroming worden geregeld, hoe meer van de potentiële capaciteit van de waterwegen wordt gebruikt. Al snel wordt dit een complex vraagstuk, waarbij aantallen schepen en hun lengte, lokale capaciteiten van sluizen en bruggen, ladingsoorten en beïnvloeding door andere verkeersstromen in de tijd moeten worden gepland en begeleid. Een stap in die richting is de automatische gegevensuitwisseling tussen schepen en de wal. De verdere integratie van die gegevens met de bediening van sluizen en bruggen is de volgende fase.

Voor dit doel is onder meer het project Realisatie Verkeersmanagement Ondersteuning Scheepvaart (RVOS) opgezet. Het richt zich op de realisatie van een informatiesysteem dat de medewerkers van Rijkswaterstaat moet ondersteunen om de hogere eisen in te vullen. Maar als een project dat deels gefinancierd wordt door de Europese gemeenschap en met veel belanghebbenden binnen en buiten Rijkswaterstaat loopt het een risico dat de doelen, planning en resultaten gaan schuiven.

Pure Projects is gevraagd om het projectmanagement-team te ondersteunen met de beheersing van dit soort risico's. Dit gebeurde in eerste instantie door middel van intervisie en schriftelijke advisering, maar ook door deelname aan de aanbestedingscommissie. Updates staan in de reacties op dit bericht.